โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
93/2 หมู่ 1  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
เบอร์โทรศัพท์ 039499319
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รุจิเรศ เทพดารักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 086-3527927
อีเมล์ : rujiret216@gmail.com

นางสาวลิษา สมัครพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0878054701
อีเมล์ : taoii25352@gmail.com