โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
93/2 หมู่ 1  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
เบอร์โทรศัพท์ 039499319
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รุจิเรศ เทพดารักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวลิษา สมัครพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายคมสัน พันหล้า
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2