โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
93/2 หมู่ 1  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
เบอร์โทรศัพท์ 039499319
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจรรยา ภูหลวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวศราวดี แก้วเขียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1