โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
93/2 หมู่ 1  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
เบอร์โทรศัพท์ 039499319
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโดยย่อ โรงเรียนวัดปากน้ำ(ประสาทวิทยาคาร)

                                  เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลปากน้ำ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  2465   โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดปากน้ำ   โดยรองอำมาตย์เอกหลวงสถิตสิงหเขต   ขณะนั้นเป็นในอำเภอแหลมสิงห์   ใช้เงินศึกษาพลีและรัฐให้การสนับสนุนส่วนหนึ่ง   ต่อมาได้ย้ายไปทำการสอนที่ตึกแดงซึ่งทางราชการอนุญาตให้เปิดเป็นสถานที่เรียน  ครั้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2495 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนทุกจังหวัด  เพื่อให้เหมาะสม   จึงได้ชื่อใหม่ว่า  โรงเรียนวัดปากน้ำ(ประสาทวิทยาคาร)เป็นต้นมา