โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
93/2 หมู่ 1  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
เบอร์โทรศัพท์ 039499319
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
 โรงเรียนวัดปากน้ำ(ประสาทวิทยาคาร)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยเน้นทักษะด้านภาษาไทย  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความเป็นไทยโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม