โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
93/2 หมู่ 1  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
เบอร์โทรศัพท์ 039499319
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนวัดปากน้ำฯ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนใน 2 ระดับ ดังนี้
- ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา     อนุบาลปีที่ 1-3
- ระดับประถมศึกษา                ป.1 - ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB