โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
93/2 หมู่ 1  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
เบอร์โทรศัพท์ 039499319
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๔. ส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๕. จัดให้มีการกำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา
 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๗. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๘. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูผู้สอนมีการตรวจสอบ และประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๙. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
เป้าประสงค์
          ประชากรวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข