โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
93/2 หมู่ 1  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
เบอร์โทรศัพท์ 039499319
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทนงศักดิ์ สัจจา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรีไพร เนินริมหนอง
ตำแหน่ง : กรรกมาร
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุจิเรศ เทพดารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายอักษร ตอนกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ เนินริมหนอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารี เนินริมหนอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาสิโรจน์ ฐานวฑฒโน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสมฤกษ์ บำรุงวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีกฤษณภัฏ เริ่มรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ