โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
93/2 หมู่ 1  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
เบอร์โทรศัพท์ 039499319
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีกฤษณภัฏ เริ่มรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0625626195